1. Støttesenter
  2. Ducky Footprints
  3. Metoder, beregninger og datakilder

Alle datakilder for klimafotavtrykk

Se en fullstendig liste over datakilder og forskning brukt i beregningen av individuelt og innbyggernes aggregerte klimafotavtrykk

Oppdatert: 7. juni 2023

Innledning

Denne oversikten har som hensikt å gi overblikk over datakildene som brukes ved beregning av et personlig fotavtrykk (https://support.ducky.eco/no-no/beregn-ditt-fotavtrykk) og innbyggernes aggregerte fotavtrykk (https://folketsfotavtrykk.eco/). Først regner vi ut fotavtrykket til hver husholdning i Norge fra statistiske data. Vi regner så sammen husholdningens fotavtrykk for hver grunnkrets, kommune og fylke og gjennomsnittet for landet som helhet.

Dataene for Duckys beregninger samles inn og vedlikeholdes av Duckys anvendte forskningsgruppe. Det finnes i hovedsak to typer data. Noen av tallene vi bruker for å beregne fotavtrykk, varierer ikke mellom nabolag og kommuner. Et eksempel på slike data er faktoren som brukes for å beregne utslipp forbundet med å bruke strøm. Andre data varierer mellom nabolag og kommuner, for eksempel husstørrelse og hovedoppvarmingskilde.

Denne listen over datakilder inneholder alle typer data vi bruker. Etter hvert som utviklingen skrider frem vil mer og mer av dataene variere mellom bydeler og kommuner, slik at vi i enda større grad kan kartlegge lokale variasjoner. Noen eksempler på data som vi forventer vil variere etter hvert, men som nå er lik for alle kommuner, er: data om kosthold, flyreiser og pendleravstand til jobb.

Dette har blitt utviklet av Ducky i samarbeid med Asplan Viak og Tietoevry, med støtte fra Norges Forskningsråd.

Kildeformat

Følgende informasjonsfelt er gitt for hver kilde:


Variabel

Navn på variabel

Kategori

Mat, energi, transport, varer og tjenester eller generelt

Kilde

Organisasjonen som produserer datasettet. 

Referansenavn

Navn på datasett som referert til av Ducky i annen dokumentasjon

URL

Hvor datasettet finnes på Internett. Hvis datasettet ikke er offentlig tilgjengelig på nettet, peker URL-en til institusjonen som står ansvarlig

Dato nedlastet

Datoen da datasettet ble åpnet/lastet ned av Ducky.

Kildehenvisning

Formell kildehenvisning for datasettet, kildeorganisasjonen eller annet relevant publisert materiale som er nyttig for å forstå datasettet. 

Beskrivelse

Kort forklaring på hvordan datasettet er brukt i beregningene


 

Datakildeliste

1. Generelle datakilder


Variabel

Befolkningstall

Kategori

Generelt

Kilde

Skattedirektoratet

Referansenavn

Befolkningsdata

URL

Tietoevry 

Dato nedlastet

10. november 2021

Kildehenvisning

V. Olsen & S. Perrin (2021) Aggregert befolkningsstatistikk for Norge. Tietoevry & Ducky, Trondheim.

Beskrivelse

Tietoevry, i samarbeid med Ducky, produserer en aggregert befolkningsdatabase med data fra Skattedirektoratet. Dette gir befolkningstall til hele Norge på nabolagsnivå. Disse tallene brukes som grunnlag for å beregne fotavtrykket til alle husholdninger i Norge.


 

2. Kilder knyttet til mat


Variabel

Gjennomsnittlig matinntak per dag i Norge

Kategori

Mat

Kilde

Helsedirektoratet

Referansenavn

Norkost 3

URL

Norkost 3 

Dato nedlastet

19. januar 2021

Kildehenvisning

T. Holm Totland et. al. (2011) Norkost 3. Helsedirektoratet, Oslo.

Beskrivelse

Norkost-rapporten gir et bilde på gjennomsnittlig norsk kosthold som, sammen med faktorer for CO2e-utslipp per matvarekategori, gir muligheten til å beregne fotavtrykket knyttet til mat.


Variabel

CO2e-utslipp per kcal av matvarekategorier

Kategori

Mat

Kilde

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Referansenavn

Stamm & Hertwich (2015)

URL

Klikk her 

Dato nedlastet

12. februar 2021

Kildehenvisning

Stamm, Aurélie Valentine. Carbon footprint of diets of Norwegian households-status and potential reductions. MS thesis. NTNU, 2015.

Beskrivelse

CO2e-utslipp per kcal mat er knyttet mot inntak per matvarekategori for å beregne det totale fotavtrykket knyttet til mat. Masteroppgave inkludere et stort litteraturstudie av utslippsfaktorer for mat. Oppgaven beskriver i tillegg metoder for å beregne effekten av vegetarisk og vegansk kosthold som brukes i Ducky-kalkulatoren.


Variabel

Faktor for matsvinn

Kategori

Mat

Kilde

Matvett og Norsus

Reference navn

Matsvinn i Norge 

URL

Klikk her 

Dato nedlastet

4. februar 2021

Kildehenvisning

AE Stensgård et. al. (2020) Matsvinn i Norge - Rapportering Av Nøkkeltall 2015-2019. Matvett & Norsus, Krakeroy.

Beskrivelse

Basert på de rapporterte matavfallstallene på husholdningsnivå (rapportert i kilo mat for ulike kategorier), beregner Ducky en faktor for matsvinn som prosent av det totale matfotavtrykket. Denne faktoren legges til maten som inngår i kostholdet, for å finne det totale matfotavtrykket.


Variabel

Gjennomsnittlig matinntak for barn sammenlignet med voksne

Kategori

Mat

Kilde

Folkehelse England

Referansenavn

UK National Diet and Nutrition Survey

URL

Klikk her

Dato nedlastet

24. mars 2020

Kildehenvisning

Public Health England (2017) År 1 til 9 av det rullende programmet (2008/2009 – 2016/2017): Tidstrend- og inntektsanalyser (kapittel 8). Folkehelse England, London.

Beskrivelse

Beskrivelse av forbruk av mat etter kategorier på tvers av aldersgrupper. Dette brukes til å estimere gjennomsnittlig forbruk for personer under 18 år. Dette uttrykkes som en prosent av en voksenkosthold, som igjen kan brukes til å finne matfotavtrykket til husholdninger med barn.


 

3. Kilder relatert til transport


Variabel

Produksjon av batterier og end-of-life utslipp for kjøretøy

Kategori

Transport

Kilde

Environmental Research Letters

Referansenavn

Ellingsen et al. (2016)

URL

Klikk her  

Dato nedlastet

25. februar 2021

Kildehenvisning

Ellingsen, Linda Ager-Wick, Bhawna Singh, and Anders Hammer Strømman. (2016) The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles. Environmental Research Letters,  11(5): 054010.

Beskrivelse

Data om produksjon av batterier og utslipp for batterielektriske og plug-in hybridbiler er hentet fra denne artikkelen. Disse verdiene er fordelt over en gjennomsnittlig levetid for bilen på 200 000 km, som sammen med direkte utslippsdata gir en faktor for utslipp per km kjøring som inkluderer hele livssyklusen til bilen.


Variabel

Utslipp forbundet med kjøretøysproduksjon og vedlikehold

Kategori

Transport

Kilde

Europaparlamentet

Referansenavn

TRAN-komiteens rapport

URL

Klikk her 

Dato nedlastet

6. april 2021

Kildehenvisning

Ellingsen, L., and C. Hung (2018) Research for TRAN Committee-Battery-powered electric vehicles: market development and lifecycle emissions. European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Transport and Tourism 10, European Parliament.

Beskrivelse

Data om produksjon av kjøretøy og vedlikeholdsutslipp for ulike kjøretøytyper er hentet fra rapporten. Disse verdiene er fordelt over en gjennomsnittlig levetid for biler på 200 000 km,som sammen med direkte utslippsdata gir en faktor for utslipp per km kjøring som inkluderer hele livssyklusen til bilen.


Variabel

Fordeling av elektrisk vs drivstoffmodus for hybridbiler

Kategori

Transport

Kilde

Journal of Cleaner Production 

Referansenavn

Zackrisson et al. (2010)

URL

Klikk her 

Dato nedlastet

30. november 2021

Kildehenvisning

Zackrisson, M., Avellán, L. & Orlenius, J. (2010) Life cycle assessment of lithium-ion batteries for plug-in hybrid electric vehicles–Critical issues. Journal of Cleaner Production 18(15): 1519-1529.

Beskrivelse

Beregninger fra denne artikkelen brukes til å estimere fordelingen av elektrisk vs drivstoffmotor som brukes i et plug-in hybrid kjøretøy, som igjen brukes til å beregne driftsutslippene for slike kjøretøy.


Variabel

Direkte utslippsdata for den norske privatbilparken

Kategori

Transport

Kilde

Statens Vegvesen

Referansenavn

Motorvognregisteret

URL

Klikk her

Dato nedlastet

5. mai 2021

Kildehenvisning

Statens Vegvesen (2021) Miljø- og energimerking. Statens Vegvesen, Oslo.

Beskrivelse

Ut fra registeret til Statens Vegvesen har Tietoevry aggregert statistikk om utslipp for biler på nabolagsnivå. Utslippsdataene er kun for drivstoffbruk, og er derfor kombinert med livssyklus- og vedlikeholdsdata fra de andre kildene for å gi et fullstendig bilde av utslipp per kilometer over kjøretøyets levetid.


Variabel

Gjennomsnittlig kjøretøybruksstatistikk

Kategori

Transport

Kilde

SSB

Referansenavn

Data om kjøretøybruk

URL

SSB tabell 2579

SSB tabell 12576

Dato nedlastet

1. september 2022

Kildehenvisning

Statistisk sentralbyå (Oppdatert 23.06.2022) 12579: Kjørelengder, etter eierens bostedskommune (K) 2005 - 2021.

Beskrivelse

Gjennomsnittlig distanse kjørt av ulike kjøretøytyper per fylke er kombinert med gjennomsnittlig distanse kjørt av et kjøretøy per kommune for å beregne gjennomsnittlig distanse kjørt etter drivstofftype per kommune. Dette kombineres med fotavtrykksdata (direkte utslipp og produksjon, vedlikehold og utrangerte utslipp) for å beregne fotavtrykket forbundet med å kjøre privatbil i en gitt kommune.


Variabel

Bruksstatistikk for kollektivtransport

Kategori

Transport

Kilde

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Referansenavn

Data for kollektivtransportbruk

URL

SSB tabell 10484

SSB tabell 06670

SSB tabell 06672

Dato nedlastet

1. september 2022

Kildehenvisning

Statistisk sentralbyrå (Oppdatert 23.06.2022) 10484:  Persontransport med jernbane, etter togstrekning, 06670: Kollektivtransport med buss. Fylkeskommunale ruter(C), 06672: Kollektivtransport med buss. Byområde. 

Beskrivelse

Totalt antall kilometer reist av passasjerer på både lokale busser og togruter er delt på innbyggerne i de aktuelle kommunene for å bestemme bruk av tog og buss etter kommune per innbygger.


Variabel

Gjennomsnittlig tilbakelagt distanse etter reiseformål (arbeid, fritid og ferie), samt transportmetode

Kategori

Transport

Kilde

Transportøkonomisk institutt

Referansenavn

Reisevaneundersøkelsen

URL

Reisevaneundersøkelsen

Dato nedlastet

6. juli 2022

Kildehenvisning

Grue, B. (n.d.). Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19 - nøkkelrapport. www.toi.no

Beskrivelse

Gjennomsnittlig tilbakelagt distanse for ulike transportformer, sammen med reiseformålet, er kombinert med CO2e-utslippsdata for å beregne gjennomsnittsnordmannens transportfotavtrykk. Verdier fra denne rapporten brukes som standard når andre data mangler.


Variabel

Utslippsfaktorer for offentlig transport og fly

Kategori

Transport

Kilde

DEFRA - Department for Business, Energy & Industrial Strategy

Referansenavn

DEFRA utslippsfaktorer

URL

Greenhouse gas reporting conversion factors 2019 

Dato nedlastet

26. mars 2020

Kildehenvisning

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019) Greenhouse Gas Reporting: Conversion Factors 2019, DEFRA, London

Beskrivelse

Direkte utslippsdata for flyturer av ulik lengde, inkludert gjennomsnittlig belegg, samt kollektivtransport som buss, tog og båt, er hentet fra denne rapporten. Disse dataene er kombinert med indirekte utslippsdata (i hovedsak «well-to-wheels»-data for drivstoffutvinning), og, for flyreiser, en strålingspådrivende faktor for å finne CO2e-utslipp per passasjerkilometer. Transportfotavtrykket kan da beregnes basert på statistiske data om antall flyreiser, bussturer, og bilkjøring.


Variabel

Typisk antall flyvninger (kontinentalt og internasjonalt)

Kategori

Transport

Kilde

Avinor

Referansenavn

Reisevaneundersøkelsen 2019, Avinor

URL

Reisevaneundersokelsen 2019 

Dato nedlastet

14. oktober 2022

Kildehenvisning

Avinor (2020) Reisevaner på fly 2019.

Beskrivelse

Dokumentet inneholder reisevanene basert på undersøkelser utført på Avinors lufthavner i løpet av 2019. Det inneholder data om antall passasjerer og flyreiser både innenlands og utenlands. Ytterligere informasjon er gitt om arten av reiser (forretnings- eller fritid), mest populære reisemål osv.


Variabel

Offentlig transport og innenlands flyvninger

Kategori

Transport

Kilde

Telia Crowd Insights

Referansenavn

Mobilitetsdata fra Telia

URL

Telia Crowd Insights 

Dato nedlastet

30. mars 2023

Kildehenvisning

Telia (2023) Telia Crowd Insights, datasett for hjemmekommune

Beskrivelse

Datasettet viser trender i bruk av trikk, tog, båt og innenlandsflyvninger fra 2021 og 2022 av Telia-brukere. Den viser tilbakelagte kilometer av de ulike transportformene, basert på en brukers hjemkommune, aggregert til en kommunes befolkning basert på prosentandelen av befolkningen som er Telia-kunder.

4. Kilder knyttet til forbruk av varer og tjenester


Variabel

Forbruk per kategori av varer og tjenester

Kategori

Varer og tjenester

Kilde

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Referansenavn

Forbruksundersøkelsen 2012

URL

SSB tabell 10235 

Dato nedlastet 

7. desember 2021

Kildehenvisning

Statistisk sentralbyrå (Oppdatert 17.12.13) 10235: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe

Beskrivelse

Forbruksutgiftsundersøkelsen fra SSB viser gjennomsnittlig årlig utgift per husholdning for 46 kategorier. Forbruksmønsteret for 7 forskjellige husholdningstyper, avhengig av sammensetning av beboere, er inkludert. Basert på familieinntekt og antall voksne og barn, plasserer Duckys beregning en husholdning i en av husholdningstypene, og ekstrapolerer forbruksmønstre etter inntekt. Vi beregner fotavtrykket knyttet til forbruk av varer og tjenester ved å gange disse forbruksdataene med utslippsdata per kategori. 


Variabel

Utslipp per kategori for varer og tjenester

Kategori

Varer og tjenester

Kilde

Journal of Industrial Ecology

Referansenavn

Utslipp per kategori varer og tjenester

URL

Klikk her   

Dato nedlastet 

3. mai 2021

Kildehenvisning

Steen‐Olsen, K., Wood, R. og Hertwich, EG (2016) The carbon footprint of Norwegian household consumer 1999–2012. Journal of Industrial Ecology 20(3): 582-592.

Beskrivelse

Den siterte artikkelen beskriver en metode der forbruksundersøkelseadata matches med makroøkonomiske, miljøutvidede kryssløpsanalyse data for å få utslippsfaktorer per kategori varer og tjenester.


Variabel

Inntektsstatistikk

Kategori

Varer og tjenester

Kilde

Tietoevry

Reference navn

Inntektsstatistikk

URL

Klikk her 

Dato åpnes 

10. november 2021

Kildehenvisning

V. Olsen & S. Perrin (2021) Aggregert husholdnings- og individinntektsstatistikk for Norge. TietoEvry & Ducky, Trondheim.

Beskrivelse

Tietoevry, med støtte fra Ducky, produserer en aggregert inntektsdatabase som gir alminnelig inntekt. For kommuner som har signert en datadelingsavtale, er dette gitt som inntekt per husholdning på nabolagsnivå, fordelt på type husholdning dersom det er mer enn 5 av en gitt husholdningstype i det aktuelle nabolaget. For kommuner som ikke har signert databehandleravtale brukes gjennomsnittlig inntekt i kommuner per person over 17 år. Alminnelig inntekt brukes til å regne ut tilgjengelig inntekt til forbruk av varer & tjenester, som kobles til utslippsfaktorer for å finne et fotavtrykk.


Variabel

Omregningsfaktor fra alminnelig inntekt til brutto inntekt 

Kategori

Varer og tjenester

Kilde

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Referansenavn

Inntektstype sammenligning

URL

SSB tabell 03068 

Dato nedlastet 

10. november 2021

Kildehenvisning

Statistisk sentralbyrå (Oppdatert 18. mars 2021) 03068: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K) 1993 - 2019.

Beskrivelse

Alminnelig inntekt omregnes til bruttoinntekt ved bruk av forholdet mellom de to i hele Norge. Dette er fordi bruttoinntekt er en mer pålitelig indikator for faktisk forbruk.


 

5. Kilder knyttet til energi


Variabel

Gjennomsnittlig elektrisitetsbruk for ulike boligtyper og husholdningsstørrelse

Kategori

Energi

Kilde

Statistisk Norge (SSB)

Referansenavn

Energibruk i husholdninger

URL

SSB tabell 10573 

Dato nedlastet 

3. desember 2021

Kildehenvisning

Statistisk sentralbyrå (Oppdatering 14. juli 2014) Tabeller 10573: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter hustype & 10574: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter husholdningsstørrelse

Beskrivelse

Energibruk husholdninger etter hustype brukes til å beregne en faktor for energibruk per kvadratmeter. Vi kan bruke denne faktoren til å estimere det årlige energiforbruket for en gitt boligstørrelse og -type. Energiforbruk etter husholdningsstørrelse brukes til å beregne en faktor for å justere den samlede gjennomsnittlige energibruken i henhold til antall personer som bor i boligen. Dette er utgangspunktet for å finne energifotavtrykket.


Variabel

Boarealstatistikk

Kategori

Energi

Kilde

Matrikkelen

Referansenavn

Boarealstatistikk

URL

https://www.tietoevry.com/

Dato nedlastet 

10. november 2021

Kildehenvisning

V. Olsen & S. Perrin (2021) Aggregert boarealstatistikk for Norge. Tietoevry & Ducky.

Beskrivelse

Tietoevry, med støtte fra Ducky, produserer en aggregert boarealdatabase på nabolagsnivå, fra data i Matrikkelen. Dette gir boareal i kvadratmeter per husstand. For kommuner som har signert en datadelingsavtale, brytes dette videre ned på husholdningstyper (f.eks. husholdninger med aleneboende), men kun når det totale antallet av den husholdningstypen i nabolaget er mer enn 5. 


Variabel

Antall personer per husholdning

Kategori

Energi

Kilde

Folkeregisteret

Referansenavn

Husholdningsdatabse

URL

https://www.tietoevry.com/

Dato nedlastet 

10. november 2021

Kildehenvisning

V. Olsen & S. Perrin (2021) Aggregert husholdningsstatistikk for Norge. Tietoevry & Ducky.

Beskrivelse

Tietoevry, med bistand fra Ducky, kobler mennesker som bor i et gitt nabolag til husholdninger, og gir et estimat på antall personer per husholdning for det nabolaget. For kommuner som har signert en datadelingsavtale er denne videre delt inn i husholdningstyper (f.eks. antall personer som bor som par med ett barn).


Variabel

Fordeling av energibruk etter formål

Kategori

Energi

Kilde

Noregs vassdrags- og energidirektorat 

Referansenavn

NVE Energibruk i bygninger

URL

NVE energibruk i bygg 

Dato nedlastet 

3. desember 2021

Sitat

"Energibruk i bygg." NVE, 17. sept 2019

Beskrivelse

NVE gir en oversikt over energibruken i husholdningene fordelt på kategoriene varme, belysning, varmtvann og elektriske apparater i prosent av total energibruk. Vi bruker disse prosentene til å estimere energibruken per kategori, basert på en total energibruk. Dette brukes videre til å beregne energifotavtrykket.


Variabel

Utslippsfaktor for fjernvarme i Norge

Kategori

Energi

Kilde

Asplan Viak

Referansenavn

Fjernvarmefaktor

URL

Asplan Viak 

Dato nedlastet 

12. mars 2021

Kildehenvisning

E-postkorrespondanse med Kristine Bjordal fra Asplan Viak

Beskrivelse

Asplan Viak har utført en kartlegging av kildene til fjernvarme i Norge, og har brukt denne til å beregne en CO2-utslippsfaktor for denne energikilden. Dette bruker vi til å beregne energifotavtrykket, basert på data om fjernvarmebruk.


Variabel

Utslippsfaktor for oppvarming med ved

Kategori

Energi

Kilde

Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Referansenavn

Arvesen et al. (2018)

URL

Klikk her 

Dato nedlastet 

4. april 2020 

Kildehenvisning

Arvesen, Anders, et al. "Cooling aerosols and changes in albedo counteract warming from CO 2 and black carbon from forest bioenergy in Norway." Scientific reports 8.1 (2018): 1-13.

Beskrivelse

Dette studiet tar for seg fotavtrykket til forbrenning av norsk ved i norske hjem, og tar hensyn til de forskjellige tresortene som vanligvis brukes, effektiviteten til vedovner og sekundære drivhuspådrivende faktorer som albedoforandring og svart karbon. Vi bruker gjennomsnittstallene deres for å beregne fotavtrykket til å brenne ved for å varme opp norske hus.


Variabel

Effektivitet av varmepumper

Kategori

Energi

Kilde

Enova

Referensenavn

Enova varmepumper

URL

Enova varmepumper 

Dato nedlastet 

7. desember 2021

Kildehenvisning

-

Beskrivelse

Enova gir data om effektiviteten til varmepumper. Dette gjør at Ducky kan beregne den relative energibesparelsen for boliger som har varmepumper installert.


Variabel

Energiklassifisering for boliger

Kategori

Energi

Kilde

Enova

Referensenavn

Enova energimerkestatistikk

URL

Enova energimerkestatistikk 

Dato nedlastet 

24. februar 2022

Kildehenvisning

-

Beskrivelse

Datasettet fra Enova lister energiklassifisering per boligtype per statistisk grunnkrets. Skalaen går fra A til G. Dataen brukes for å justere energiforbruket per husholding. Den originale datakilden er Enova men Ducky mottar data gjennom Tietoevry.