1. Støttesenter
  2. Klimaforskning i Ducky

Valg av strømmiks for Duckys klimakalkulator

Lær hvordan Ducky beregner kraftmiksen som brukes i alle våre produkter, og se vårt standpunkt til opprinnelsesgarantier

Indirekte utslipp fra strømforbruk er en av de viktigste komponentene en privatperson kan påvirke i sitt personlige klimafotavtrykk. Et viktig valg er hvilken verdi som skal brukes for CO2e-intensiteten til strøm, men dette valget er ikke åpenlyst. Det er et stort utvalg av metoder; markedsbaserte eller lokasjonsbaserte, nasjonale eller kontinentale gjennomsnitt. Uansett valg så må det være veloverveid.

Duckys standpunktet er utarbeidet i samarbeid med forskningspartnere i Asplan Viak, etter diskusjon med forskere fra NTNU, Vestlandsfork og Norsus, samt med Norges vassdrags- og energidirektorat.

Duckys innstilling til valg av kraftmiks

For vårt formål - å dokumentere fotavtrykket fra energibruk og effekten av sparetiltak - bruker vi en gjennomsnittlig europeisk kraftmiks på ca. 300 g CO2e/kWh (gjelder for europeiske land).

Oppdaterte tall for støttede land er alltid tilgjengelige gjennom vårt Convert Energy API-endepunkt. Kontakt support@ducky.eco for mer informasjon eller hvis du har behov for andre beregninger.

Denne lokasjonsbaserte beregningen inkluderer både direkte utslipp (fra strømproduksjon) og indirekte utslipp (nedskriving av infrastrukturkostnader over antatt levetid til kraftverkene), og oppdateres månedlig fra statistisk data.

Hvorfor er europeisk kraftmiks det riktige valget (i dette tilfellet)?

  • Norge er en integrert del av det europeiske kraftmarkedet, med økende handel av strøm og opprinnelsesgarantier over landegrensene. Konsekvensen av denne integrasjonen er at strømprisene i et valgt europeisk land varierer i takt med strømprisen i nabolandene.
  • Et europeisk snitt representerer best hvordan globale utslipp påvirkes av endringer i etterspørselen etter strøm i Europa, på kort og lang sikt. Europeisk kraftmiks gir et tydelig insentiv for å spare strøm, og vil kunne inspirere industri, enkeltpersoner og kommuner til å jobbe sammen.
  • Dagens systemer for rapportering av klimagassutslipp tillater praktisk talt fritt valg av utslippsfaktorer - man kan til og med utelate store deler av livssyklusen til kraftproduksjon. Dette fører åpenbart til at forskjellige klimaregnskap ikke kan sammenlignes og muliggjør grønnvasking. Når vi bruker en europeisk kraftmiks i Ducky tar vi med hele livssyklusen til forskjellige teknologier, og fanger på denne måten opp hele miljøpåvirkningen fra strømforbruket.
  • Vi kan alle samles om et mål om å gjøre vår globale kraftmiks mer bærekraftig, og vi kan allerede se at ting går i riktig retning i Europa. Dette målet går hånd i hånd med de enorme investeringene som har blitt gjort i å integrere det europeiske kraftmarkedet over mange tiår. Problemet i dag er at regioner som produserer mye fornybart straffes for å integreres med markedet: For å eksportere strøm så må de også importere strøm produsert med fossilt brensel - og dette dukker opp som økte utslipp i typiske klimaregnskap. Ved å heller bruke europeisk kraftmiks støtter man fortsatt integrasjon av markedet og kan hjelpe med å bygge aksept for investeringer i kraftnettet. 

Andre relevante beregninger for kraftmiks

For lokasjonsbaserte beregninger kan man argumentere for flere tolkninger av nettet som strømforbruket skjer på - det være seg lokale prissoner, land eller større geografiske regioner. Alle tolkningene er rimelige alternativer, med forskjellige fordeler og ulemper, som må vurderes opp mot formålet med beregningene. Til sammenligning så er den gjennomsnittlige norske kraftmiksen rundt 30 g CO2e/kWh mens den gjennomsnittlige nordiske miksen er rundt 60 g CO2e/kWh (begge tall inkludert indirekte utslipp).

I tillegg gir såkalte markedsbaserte beregninger et annet sett med tall, som må brukes i enkelte sammenhenger. Disse tallene skal ikke brukes for å kommunisere noen miljøfordel til brukere, som forklart i artikkelen om opprinnelsesgarantier.

Se vår artikkel om klimaregnskap for flere detaljer, og se hvordan valget av kraftmiks passer inn i rapporteringsstandarder (scroll ned til Scope 2).

Forskningsmessig bakgrunn

Globalt så står strømproduksjon for ca 31% av klimagassutslipp, og med elektrifisering av blant annet transportsektoren vil menneskehetens avhengighet av strømnettet bare øke. Det er derfor kritisk å redusere disse utslippene både for produsenter og forbrukere.

Elektrisitet blir produsert med en rekke ulike teknologier, og klimagassutslippene per kilowattime (kWh) produsert varierer svært mye: fra omtrent 5 g CO2e/kWh for vannkraftverk til nærmere 1000 g CO2e/kWh for kull (Tranberg et al., 2019). Samtidig er det slik at sluttbrukere ikke har noen direkte mulighet til å påvirke hvilken energikilde som brukes til å produsere den strømmen de får levert gjennom strømnettet. Og siden mannen i gata ikke påvirker hvordan strømmen produseres, kan de i størst grad påvirke sitt fotavtrykk ved å redusere strømforbruket.

Norge er i en unik posisjon i Europa, fordi vi har tilgang på store mengder fornybar vannkraft. Samtidig blir retten til å kalle denne strømmen ren i stor grad solgt ut av landet i form av opprinnelsesgarantier. Den gjengse nordmannen oppfatter strømmen sin som ren, så dette fører i praksis til en slags dobbelttelling av fornybar kraft. En klar og konsistent bruk av en valgt utslippsfaktor for strøm, med tanke på global påvirkning, vil hjelpe offentligheten med å ta mer bærekraftige valg i det daglige.

Les mer om kilder og metodikk vi bruker for å beregne fotavtrykket for energi.