1. Støttesenter
  2. Artikler og våre standpunkt

Hva mener Ducky om nasjonale klimamål?

Hvilke internasjonale klimamål finnes, og hva betyr de for meg? Hvor mye må vi som individer gjøre for å sikre at vi når målene fra Paris-avtalen?

Hva har vi forpliktet oss til internasjonalt?

Parisavtalen forplikter verden til å begrense global oppvarming til 2°C, eller helst 1,5°C, sammenlignet med pre-industrielle nivå. Avtalen inneholder ikke eksplisitte mål per land, men krever at land sender inn forpliktelser for hvor mye de skal redusere sine direkte utslipp, såkalte nasjonalt bestemte bidrag (forkortet NDC).

Climate action tracker har en oversikt over alle nasjonale bidrag. Norge har forpliktet seg til å kutte utslipp med minst 50%, og helst 55% innen 2030. Men dette målet dreier seg kun om utslipp som foregår innenfor landets grenser, og ser bort fra utslipp forbundet med produkter og tjenester kjøpt og importert fra andre land. Slike utslippsmål er nyttige i noen sammenhenger, som for å insentivere elektrifisering av transportsektoren. Dessverre faller utslippsmålene til kort når det gjelder miljøpåvirkningen fra forbruk, og de kan slett ikke brukes til å involvere innbyggere i å bekjempe klimaendringene.

Vi har derfor skissert et alternativt klimamål - basert på de samme premissene og scenariene som Parisavtalen - et fotavtrykksmål. En knippe foregangsland og regioner jobber nå med slike mål. Som du kan lese mer om under, har Sverige,  San Fransisco, Portland og Paris konkrete planer om å redusere innbyggernes fotavtrykk (også kalt forbruksbaserte utslipp).

Hva er et fornuftig fotavtrykksmål? 

Forskere har laget mange utslippsscenarier som beskriver veier mot Parisavtalens mål. Scenarier som begrenser oppvarmingen til 1,5°C krever (i snitt) at globale utslipp senkes til 25 gigatonn CO2e per år innen 2030, mens scenarier som begrenser oppvarmingen til 2°C krever at globale utslipp senkes til 39 gigatonn CO2e per år innen 2030 (kilde: UNEP Gap Report 2022).

Dette tilsvarer et fotavtrykksmål på mellom 2,9 og 4,5 tonn CO2e per person i 2030, om vi antar en befolkning på 8,5 milliarder. Med dette målet antar vi at verdens ressurser fordeles likt blant befolkningen.

Jo mer vi kan redusere fotavtrykket vårt, jo mindre ødeleggende vil konsekvensene være for globale økosystmer og verdens befolkning. Hver brøkdel av en grad har stor betydning!

Har noen land forpliktet seg til et forbruksbasert klimamål? 

For øyeblikket er Sverige eneste land i verden med et nasjonalt forankret forbruksbasert klimamål. Med mål om å oppnå netto nullutslipp innen 2045 hadde Sverige i utgangspunktet et av de mest ambisiøse utslippsmålene. Men de har altså tatt et stort steg videre, og velger å også inkludere forbruksbaserte utslipp. Rundt 60% av Sveriges utslipp kan kobles til import, så det er kritisk å inkludere internasjonal handel i betraktningene dersom landet virkelig skal oppnå klimanøytralitet.

Det finnes flere forskningsrapporter som tar for seg hvilket nasjonalt forbruk og handlingsmønster som kan være kompatibelt med 1,5°C-målet. Et eksempel er Luxembourg in Transition sine økologiske overganscenarier. Resultatene indikerer at fotavtrykket til en gjennomsnittsinnbygger i Luxembourg må reduseres fra dagens 15,5 tonn CO2e til 1,5 tonn CO2e innen 2050. 

I tillegg til dette har flere byer lansert strategier og handlingsplaner for klima som inkluderer forbruksbaserte utslipp. Paris sin handlingsplan sikter mot å redusere forbruksbaserte utslipp med 40% i 2030 og mot netto null i 2050. Paris planlegger å nå dette målet ved å redusere forbruk og energietterspørsel, ved å øke andel fornybare energikilder og gjennom klimakompensasjon. San Francisco sin handlingsplan for klima er en av de mest omfattende og ambisiøse i verden, og tar for seg både direkte og forbruksbaserte utslipp. Målet er å redusere forbruksbaserte utslipp med 40% innen 2030 og med 80% innen 2050.

For å oppsummere er det kun Sverige som land og en knippe byer som har satt seg forbruksbaserte klimamål. Vi beveger oss altså i riktig retning, og håper at flere land vil la seg inspirere av Sverige, annonsere forbruksbaserte klimamål og begynne å måle innbyggernes fotavtrykk i nærmeste framtid.

Hva betyr fotavtrykksmålet for meg? 

For en gjennomsnittsnordmann er fotavtrykket i dag rundt 11 tonn CO2e, så målet vi har skissert tilsvarer en reduksjon på rundt 1 tonn CO2e per år mellom 2022 og 2030. Dette er svært mye. Reduksjonen må skje gjennom en kombinasjon av atferdsendringer og systemendringer. Det betyr at individer burde prøve å redusere fotavtrykket sitt, samtidig som de krever politiske planer som fremmer ren teknologi og bærekraftige alternativ for forbrukere.

Ducky har estimert at i rike land som Norge er det mulig at rundt 50% av de nødvendige kuttene kan komme fra atferdsendringer. Dette er i samsvar med IPCC sine funn om at reduksjon på etterspørselssiden kan redusere globale utslipp med 40-70% ( F. Creutzig and J. Roy, WG III Contribution to the Sixth Assessment Report: Chapter 5 (2022)).

Hva kan jeg gjøre i praksis?

Som individ kan du bidra til å nå internasjonale mål ved å stemme på partier som har konkrete, realistiske planer for å redusere utslipp, og ved å redusere ditt fotavtrykk. Du kan både forbruke mindre og kreve klimavennlige løsninger og produkter. Les mer om tiltakene du kan gjøre her. Her er noe av det som har mest påvirkning:

  • Fly mindre
  • Redusere bilbruk i hverdagen
  • Spise mindre dyreprodukter og mer planter
  • Reduser energibehovet til huset ditt ved å isolere, skru ned varmen eller reduserer hvor stort areal du varmer opp
  • Tenk på miljø når du kjøper og velg ting som varer lenge, lar seg reparere. og er produsert på en miljøvennlig måte. Reparer når du kan.

Som nevnt vil det kreve en kombinasjon av systemiske og atferdsendring for å nå fotavtrykksmålet - men endret etterspørsel gjennom endret atferd er den billigste og raskeste metoden.

Kan jeg se hvordan jeg ligger an i forhold til målene? 

Bruk gjerne vår klimakalkulator til å sjekke fotavtrykket ditt, og se hvilke endringer som er aktuelle for deg å implementere for å bevege nåla mot 3 til 4 tonn CO2e innen 2030. Husk at teknologi og dermed alt du kjøper vil bli grønnere innen den tiden - så alt er ikke opp til deg - men alle monner drar!

Hva kan landet mitt gjør for å hjelpe oss nå målene? 

Ducky bidrar gjennom våre Challenge-, Footprints- og Insights-verktøy. Du kan også lese våre tanker rundt nasjonale klimatiltak her