1. Støttesenter
  2. Klimaforskning i Ducky

Ordliste, spørsmål og svar om fotavtrykk

Få svar på vanlige spørsmål om beregning av klimafotavtrykk og søk i vår ordliste med fagterminologi og viktige definisjoner.

Hva er klimaendringer?

Klimaendringer er endringer i gjennomsnittsværet på kloden over tid. Klimaendringer skapes av gasser i atmosfæren som fanger sollys, på samme måte som glass fanger varme i et drivhus. Det er flere typer gasser som skaper oppvarming, og disse kaller vi samlet for klimagasser. 

Hvilke klimagasser har vi og hvor kommer de fra?

Den mest kjente klimagassen er karbondioksid eller CO₂  - en kjemisk forbindelse som vi puster ut og som skapes når organisk materiale som tre eller fossilt organisk materiale som olje forbrennes. Mengden av CO₂  i atmosfæren har økt betydelig siden den industrielle revolusjonen, som følge av menneskehetens bruk av fossile brensler som olje og kull. CO₂  står for ca tre fjerdedeler av klimagassutslipp globalt.

En annen viktig klimagass er metan, som slippes ut blant annet av fordøyelsen til drøvtyggere som kyr. Metan skaper større oppvarming per mengde gass enn CO₂ , men har til gjengjeld kortere levetid i atmosfæren. Øvrige klimagasser inkluderer lystgass og hydrofluorkarboner.

Hvorfor måler Ducky klimagasser med CO2-ekvivalenter?

For å kunne se på effekten av ulike klimagasser samlet sett, konverterer vi mengden av ulike gasser til CO₂-ekvivalenter, eller kg CO₂e. Dette er en enhet som tar hensyn både til hvor kraftig en type gass bidrar til oppvarming, men også hvor lenge den blir i atmosfæren. Metan, for eksempel, gir kraftigere oppvarming enn CO₂ men brytes også raskere ned i atmosfæren. I sum så tilsvarer 1 kg metan 25 kg CO₂e.

Hvorfor måler ikke Ducky andre ting?

CO₂-ekvivalenter er bare en av mange indikatorer for bærekraft. Bruk av landareal og vannforbruk er to andre eksempler. Vi velger å fokusere på CO₂-ekvivalenter fordi dette er godt kartlagt og kanskje den mest alvorlige utfordringen for menneskeheten akkurat nå. Lave klimagassutslipp betyr ofte (men ikke alltid) positive virkninger på andre bærekraftsindikatorer.

Hva er problemet med våre utslipp av klimagasser?

Klimagasser står for drivhuseffekten, som i en passelig mengde sørger for et stabilt og behagelig klima på jorda. Naturlige prosesser både slipper ut og tar opp klimagasser, men disse prosessene er svært saktegående og i en sårbar balanse. Når vi gjennom bruk av fossile brensler slipper ut store mengder klimagasser på kort tid forstyrrer vi balansen, og får et ustabilt og ugjestmildt klima på kloden. Store områder vil bli ubeboelige og økosystemer kommer til å kollapse. Dette er ikke bærekraftig.

Hva er bærekraftig utslipp av klimagasser?

En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. For å få til en bærekraftig utvikling i praksis holder det ikke å gå i null - vi har allerede sluppet ut for store mengder klimagasser. For å reversere de mest alvorlige klimaendringene må de fleste av våre produkter og tjenester bli regenerative - de må ta opp mer klimagasser enn de slipper ut - i løpet av noen skarve tiår!

Hvordan måles klimagassutslipp vanligvis?

Klimagassutslipp deles inn i direkte og indirekte utslipp. Direkte utslipp kalles også “scope 1” i forskjellige rapporteringssystemer, og er relativt enkle å måle. Indirekte utslipp inkluderer både “scope 2” og “scope 3” i rapporteringssystemene, og kan ikke måles direkte, bare estimeres.

Hva er direkte utslipp?

Med direkte menes det at klimagassene slippes ut av dine handlinger; for eksempel eksosen fra en bil du kjører. 

Hva er indirekte utslipp?

De fleste utslippene fra våre personlige liv er indirekte, som vil si at utslippene skjer før du kjøper eller bruker noe. Det kan være gjennom transport, produksjon eller andre støttefunksjoner som kreves for å tilby en vare eller tjeneste. Store indirekte utslipp stammer for eksempel fra produksjon av strøm.

Hvordan jobber verdens land med å redusere sine direkte utslipp?

De fleste land har god oversikt over direkte utslipp og rapporterer disse gjennom FN-systemet. Mange land har ambisiøse planer for å redusere direkte utslipp, for eksempel ved å elektrifisere transportsektoren, bygge renseanlegg og flytte industri utenlands. Direkte utslipp påvirkes i liten grad av landets egne innbyggere.

Hvordan jobber verdens land med å redusere sine indirekte utslipp?

Verdens land har liten oversikt over indirekte utslipp, liten grad av rapportering og mangler effektive planer for hvordan disse skal reduseres. Indirekte utslipp påvirkes i stor grad av landets egne innbyggere - om du kjøper kvalitetsprodukter eller shopper billige ting som raskt går i stykker; hvor mye kjøtt du spiser og hvor mye mat du kaster; om du tar bussen eller kjører bil hver dag. Ditt forbruk og dine vaner utgjør hele forskjellen!

Hva er problemet med å fokusere på direkte utslipp?

Gjennom internasjonale avtaler har verdens land satt store ambisjoner om å redusere direkte utslipp. Faren er at tiltakene som gjøres i rike regioner kan være ineffektive, og i noen tilfeller føre til at utslipp øker tilsvarende i regioner hvor industrien er i rask vekst. Spesielt hvis kontroll- og rapporteringssystemer er svake. Dette er grunnen til at vi også må sette opp forbruksbaserte klimaregnskap, spesielt for rike regioner.

Hva er forskjellen på forbruksbaserte og produksjonsbaserte klimaregnskap?

I et forbruksbasert klimaregnskap tilegnes indirekte utslipp forbundet med produksjon av varer og tjenester til den som kjøper varen eller tjenesten. Dette er det motsatte av produksjonsbasert eller regionalt klimaregnskap, hvor direkte utslippene tilegnes der de finner sted. 

For eksempel vil en fabrikk som produserer mobiltelefoner i Kina bli ført i et regionalt regnskap i Kina, mens fra et forbruksbasert perspektiv vil den som kjøper mobiltelefonen få med alle utslippene det kostet å produsere den. Forbruksbaserte klimaregnskap gir makt til forbrukeren. Folkets Fotavtrykk har som ambisjon å etablere forbruksbaserte klimaregnskap for verdens land.

Hva er fotavtrykk og hva har det med utslipp å gjøre?

Et fotavtrykk er et tall som beskriver hvor mye en persons livsstil påvirker kloden. Ducky fokuserer på klimafotavtrykk, der vi måler personers bidrag til global oppvarming. Andre fotavtrykk, som bruk av landareal og vannforbruk, er også vesentlige når man snakker om bærekraft.

Klimafotavtrykk er summen av direkte og indirekte utslipp forbundet med en person - et personlig forbruksbasert klimaregnskap. Du må først forstå ditt eget fotavtrykk for å finne ut hvilke klimatiltak du kan gjøre som har stor effekt.

Hvordan beregner Ducky klimafotavtrykk?

Det er mange måter å beregne et klimafotavtrykk på. I Ducky kombinerer vi to metoder for å få best mulig kontroll på summen av utslipp forbundet med en person: «nedenfra og opp» og «ovenfra og ned». Ved å sammenligne resultatene fra de to metodene kan vi avdekke feil og mangler. Dette gir de mest nøyaktige resultatene samlet sett.

Hva betyr det at Ducky beregner fotavtrykk både «Ovenfra og ned» og «Nedenfra og opp»

Når det kommer til for eksempel matforbruk, tar en «nedenfra og opp»-metode utgangspunkt i matinntaket ditt og de totale utslippene som kommer fra de forskjellige matvaregruppene du spiser. Dette kontrolleres opp mot en «ovenfra og ned»-metode der vi ser på utslippene fra matforbruk totalt et land og deler disse på antall innbyggere. Disse to tallene skal være svært like.

Hvorfor er fotavtrykket på Ducky annerledes enn jeg har sett tidligere?

Siden det ikke finnes noen industriell eller akademisk standard for klimafotavtrykk, vil andre beregninger variere fra vår. Databasene og referanseåret til dataene man bruker i beregningene vil også kunne påvirke resultatene - heldigvis går verden i riktig retning og nyere data gir ofte både høyere presisjon og et lavere fotavtrykk. 

Hvilke datakilder bruker Ducky for å beregne fotavtrykk?

For «nedenfra og opp»-beregningen bruker vi en rekke forskjellige databaser for livssyklusanalyser (LCA), ettersom noen databaser er bedre enn andre på spesifikke områder. En fullstendig oversikt kan du finne i dokumentasjonen til Duckys produkter og tjenester. 

For «ovenfra og ned»-beregningen gjør vi miljøutvidede kryssløpsanalyse ved hjelp av internasjonale handelsdatabaser. Vi bruker Eurostat for Europa snarere enn globale databaser, da oppløsningen er høyere og den oppdateres oftere.

Hvordan brukes beregningene av fotavtrykk i Ducky?

Sammen med Tietoevry henter vi inn data fra offentlige registre og store bedrifter som viser faktisk forbruk på befolkningsnivå i et land. Beregninger av samlede utslipp fra landets økonomi leveres av Asplan Viak. Disse opplysningene samles av Ducky for å beregne et banebrytende og presist forbruksbasert klimaregnskap per land.

I tjenesten Folkets Fotavtrykk kan du se gjennomsnittlig fotavtrykk for innbyggere beregnet helt ned til det enkelte nabolag. Når vi viser fotavtrykket til en person gjennom tjenestene til Ducky Insights så tar vi utgangspunkt i et relevant gjennomsnitt, med eventuelle justeringer for den enkeltes livsstil og vaner. Når vi gjennomfører klimakonkurranser i Ducky Championship så er klimabesparelsen fra aktivitetene basert på de samme beregningene.

Hva er fotavtrykket til en gjennomsnittlig nordmann?

Se Folkets Fotavtrykk for det mest oppdaterte tallet. En gjennomsnittlig nordmann bor i en husholdning bestående av to personer og har et fotavtrykk på ca. 11 tonn CO2e i året. Nordmenn har det nest høyeste forbruket i Europa, kun slått av Luxembourg, og fotavtrykket vårt er derfor høyt i forhold til andre land.

Hvordan kan Ducky beregne fotavtrykket mitt fra pengene jeg bruker?

Fotavtrykket fra pengene du bruker kan for eksempel beregnes i en bank-app, ved å multiplisere hvor mange penger du har brukt i forskjellige kategorier med den relevante CO₂-faktoren. Denne tjenesten leveres via Ducky Insights API.

Ducky har etablert gjennomsnittstall for fotavtrykk per forbrukskategori og land. For eksempel havner en frisørtime under kategorien “personlig pleie”. Mengden CO₂ som slippes ut fra en krone brukt på "personlig pleie" varierer da fra land til land. De fleste tallene våre stammer fra en analyse av økonomien. I noen kategorier har vi også tatt i bruk data fra livssyklusanalyser som gir større nøyaktighet.

Hvordan kan jeg redusere fotavtrykket mitt?

Det finnes mange grep som du som enkeltperson kan gjøre for å redusere fotavtrykket ditt. Ta en kikk på tipsene i denne artikkelen!

Hvorfor tilbyr ikke Ducky klimakompensasjon?

Det finnes mange opplegg hvor man kan betale noen mot lovnader om utslippskutt. Regulering og dokumentasjon av slike løfter er generelt sett veldig mangelfull. Les mer om klimakompensasjon og opprinnelsesgarantier.

Hvorfor skaper tjenester (som f.eks parkering) også utslipp?

Alle bedrifter har sine direkte og indirekte utslipp. De kjøper for eksempel strøm til sine lokaler, materialer til å lage sine produkter, og transporterer materialene. I tillegg kjøper de tjenester av andre bedrifter, for eksempel kurs, mat til sine ansatte og jobbreiser. Summen av dette tilegnes produktet eller tjenesten som bedriften leverer. Det betyr at når du betaler for parkering, kjøper du en liten bit av det det koster å drive en bedrift som tilbyr parkeringsplasser.

Hva er nudging eller dulting?

På norsk kan nudging oversettes med “vennlig dult”. Det handler om å endre folks atferd i en bestemt retning – uten å ta fra dem valgfriheten. Klima-nudging vil si å bevisstgjøre folk på hvordan små og store hverdagsaktiviteter påvirker deres eget klimafotavtrykk, gjøre slike valg enkle og standard, og gi tips, råd og veiledning til endringer man kan gjøre for å redusere sitt personlige fotavtrykk.